Hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi số khu vực trung du và miền núi phía Bắc” tại Yên Bái