Yên Bái tham dự Phiên họp chuyên đề lần 2 của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số