Chuyển đổi số góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái