Yên Bái triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024: Quán triệt phương châm "Toàn dân, toàn diện”