Đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể