Yên Bái tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng chuyển đổi giao thức IPv6 trong cơ quan nhà nước