Yên Bái triển khai thí điểm thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số doanh nghiệp viễn thông và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh