Yên Bái dự Phiên họp thứ 9 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số