Nguyễn Thị Giang - "Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2022