Thành phố Yên Bái tuyên dương, khen thưởng 224 học sinh xuất sắc năm học 2023 - 2024