Không đến đích, vẫn lập kỷ lục đi dây trên không hơn 2km