Chiếc xe máy cổ Georges Catte có tuổi đời gần 70 năm vẫn chạy tốt