Hội thảo tập huấn nâng cao nhận thức về kiểm soát quá tải tại Yên Bái