Phường Minh Tân: Tập huấn nâng cao kỹ năng số sử dụng dịch vụ công trực tuyến