Thành phố Yên Bái công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính cấp xã, phường năm 2020