Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ ra mắt thẻ điện tử công chức, viên chức và thanh toán không dùng tiền mặt thành phố Yên Bái