Thay đổi tư duy về chuyển đổi số cho người dân Yên Bái