Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ của Đề án 06