Đồng chí Hoàng Minh Tiến được bổ nhiệm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái