Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy và công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2021