Yên Bái tham dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng