UBND tỉnh Yên Bái phát động phong trào thi đua năm 2022: Khen thưởng 121 tập thể, cá nhân tiêu biểu năm 2021