Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh giám sát tại huyện Lục Yên