Tổng duyệt Chương trình Lễ công bố huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới