Thủ tướng Campuchia đón khách từ du thuyền bị nhiều nước từ chối