Nghệ nhân ưu tú Hoàng Quang Nhạn và niềm đam mê Khắp Cọoi