Tỉnh đoàn Yên Bái: Khởi công Dự án xây dựng cầu nông thôn năm 2015