Xã Phú Thịnh đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới