Văn Chấn: Đoàn kết, đồng thuận xây dựng nông thôn mới