Hội nghị nghị trực tuyến tổng kết 10 năm phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”