Phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới