Trấn Yên tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới