Khánh Thiện ra mắt xây dựng xã văn hoá nông thôn mới