Địa phương vùng khó Tân Nguyên nỗ lực xây dựng nông thôn mới