Người dân Văn Yên tích cực phong trào “dịch rào hiến đất”