Yên Bái sẽ lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông