Biểu hiện "Bệnh công thần" vẫn đang tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên