Ngăn chặn thông tin xấu độc trước Đại hội XIII của Đảng