Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX: Quyết tâm xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch