Các kỳ đại hội trong đại biểu tỉnh Yên Bái: Ký ức và kỳ vọng