Yên Bái ứng dụng công nghệ thông tin tại chốt kiểm dịch