Tại Yên Bái: Phát động chiến dịch khám chữa bệnh miễn phí kết hợp chuyển giao kỹ thuật y tế cho các bệnh viện vùng đồng bào dân tộc thiểu số