Yên Bái hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT nghiêm túc, đúng quy chế