Yên Bái từng bước nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao