KOICA bàn giao Dự án hỗ trợ một số trường phổ thông dân tộc nội trú và bán trú Yên Bái