Vùng 4 Hải quân trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc