Trên 1.000 ĐVTN tham gia chương trình làm đường giao thông nông thôn tại xã Túc Đán