Yên Bái: Chủ phương tiện phấn khởi khi thực hiện Thông tư 02