Cảnh sát giao thông Yên Bái đảo quân, đảo địa bàn đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết