Tuyên truyền, quảng bá việc học tập và làm theo Bác: Niềm tin và trách nhiệm